Algemene voorwaarden – Healthy Hand

1. Definities

 • Opdrachtnemer: HealthyHand, kantoorhoudende te Rotterdam (3079 DA) aan de Bergambachtstraat 10, gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna Consument) of de rechtspersoon die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Opdrachtnemer;
 • Aanvullende Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij de Consument producten (en/of digitale inhoud en/of diensten) verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Opdrachtnemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Opdrachtnemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Opdrachtnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 • Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen de Opdrachtnemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en Opdrachtnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 • Producten: alle goederen of diensten die HealthyHand in haar verkoopassortiment heeft opgenomen of zullen worden opgenomen, bestaande uit: “Bederfelijke Producten”: (verpakte) verse, al dan niet gesneden, voedselproducten of overige producten die door het verstrijken van een korte periode in kwaliteit achteruit (kunnen) gaan en/of gekoeld bewaard moeten worden teneinde bederf en kwaliteitsverlies tegen te gaan.

2. Identiteit van Opdrachtgever

HealthyHand;

 • Bergambachtstraat 10, 3079 DA Rotterdam
 • Telefoonnummer: 010-3035150
 • Bereikbaar op werkdagen van 9 uur-17 uur
 • E-mailadres: info@healthyhand.nl
 • Registratienummer Kamer van Koophandel: 24451636
 • Btw-identificatienummer: NL 8203.40.042.B.01

3. Herroepingsrecht

3.1 Bederfelijke Producten

Bederfelijke Producten hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is daarop niet van toepassing. De verkoop van Bederfelijke Producten is na succesvolle betaling definitief.

4. Toepasselijkheid

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Opdrachtgever en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Opdrachtgever en Consument.

4.2 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opdrachtgever voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Opdrachtgever zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

5. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten,
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Opdrachtnemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

6. De Overeenkomst

6.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Opdrachtnemer is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

6.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Opdrachtnemer voor een veilige webomgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de Opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.4 Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Opdrachtnemer gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.5 De Opdrachtnemer zal uiterlijk bij levering van het Product of de dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.) het bezoekadres van de vestiging van de Opdrachtnemer waar de Consument met klachten terecht kan;

b.) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;

e.) de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f.) indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

7. Bestellingen

7.1 De Opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag en 7 dagen per week plaatsen op healthyhand.nl. Bestellingen die voor 16:00 uur worden geplaatst op maandag tot en met vrijdag kunnen de volgende dag geleverd worden. Op zaterdag is dit uiterlijk 11:00 voor levering maandag. Wanneer er op zondag wordt besteld, kan de bestelling op z’n vroegst op dinsdag worden bezorgd.

7.2 Indien een bestelling meerdere afleveradressen bevat, verzoeken wij u contact op te nemen met info@healthyhand.nl.

8. Levertijd en Bezorging

8.1 Producten worden 6 dagen per week bezorgd door een transporteur. Hierbij geldt een uitzondering voor plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen, hier leveren we alleen op woensdag en zaterdag.

8.2 Standaard bezorgingen vinden plaats van maandag tot en met zaterdag met de keuze uit de volgende tijdvakken:

08.00 – 13.00 uur (ma t/m za)

13.00 – 18.00 uur (ma t/m za)

17.00 – 22.00 uur (di t/m vr)

Er wordt niet bezorgd op zon- en feestdagen.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te wijken van bovengenoemde levertijden. Indien Opdrachtgever een verzoek aan Opdrachtnemer richt om het bestelde op een bepaald tijdstip af te leveren, zal Opdrachtnemer dit tijdstip als een richttijd beschouwen. Opdrachtnemer is niet gehouden om op het voorkeurstijdstip te leveren.

8.3 De Opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt. Producten worden bij bedrijven afgeleverd aan de receptie en bij Consumenten aan de voordeur. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten producten niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden in verband met afwezigheid van ontvanger of sluiting van het bedrijf, dan is dit voor risico van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer tracht de producten op een nabijgelegen adres te bezorgen en hier een bericht over achter te laten. Indien het niet mogelijk is om Producten op een nabijgelegen adres te bezorgen, dan worden producten weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de brievenbus gedaan. Bederfelijke Producten worden hierna 48 uur bewaard. Dit geldt niet voor de zaterdag. Nabezorging vindt alleen plaats in overleg met de Opdrachtnemer en de kosten die hieraan zijn verbonden zullen in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.

8.4 Voor spoedbezorgingen dient de Consument contact op te nemen met de klantenservice van Opdrachtgever.

8.5 Voor ontvangst van de bestelling wordt niet getekend. Bij het afleveren wordt wel door de bezorger de naam van de ontvanger genoteerd.

9. Overmacht

In geval van overmacht is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst met Opdrachtnemer buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

10. Betaling

10.1 Voor zakelijke opdrachtgevers wordt de factuur binnen 1 week na levering van de bestelling verstuurd door Opdrachtnemer. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen binnen 14 dagen voldaan te worden.

10.2 Consumenten dienen bij de bestelling te betalen via iDEAL, PayPal of met een creditcard. De Consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden.

10.3 Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en de Opdrachtnemer de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Opdrachtnemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Opdrachtnemer kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Als plaats van levering geldt het adres dat door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata door Opdrachtgever.

11.2 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk,- en/of zetfouten van logo en/of tekst.

11.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering door toedoen van derde partijen.

11.4 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van afbeelding die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Eventuele claims zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever en dien dienen ten allen tijden door de Opdrachtgever zelf te worden afgehandeld.

12. Annulering/weigering/wijziging

12.1 Om een bestelling te annuleren dient de Opdrachtgever contact op te nemen met Opdrachtnemer. Dit kan telefonisch of via e-mail. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de Opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.

12.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de Opdrachtgever.

12.3 Om een wijziging door te geven dient de Opdrachtgever contact op te nemen met Opdrachtnemer. Dit kan telefonisch of via e-mail. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.

13. Prijzen

13.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief 6% Btw en exclusief bezorgkosten. Bezorgkosten altijd op offertebasis.

13.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

13.3 In afwijking van het vorige lid kan de Opdrachtnemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Opdrachtnemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

14. Klachten

14.1 Opdrachtgever moet de geleverde Producten direct na ontvangst controleren op zichtbare gebreken en eventuele zichtbare gebreken, beschadiging(en), afwijking in aantallen en/of overige non-conformiteit vermelden op de begeleidende bon. Bij het ontbreken van een begeleidende bon moet Opdrachtgever de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de Producten aan HealthyHand melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.

14.2 Niet zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek of binnen 8 dagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt –doch uiterlijk binnen de toepasselijke houdbaarheidstermijn – schriftelijk aan HealthyHand worden gemeld.

14.3 Ieder recht op het indienen van een klacht vervalt, indien HealthyHand niet binnen 2 dagen na ontvangst van de melding in de gelegenheid wordt gesteld de klachten ter plaatse waar het geleverde zich bevindt op gegrondheid te onderzoeken of te doen laten onderzoeken. Voorts vervalt ieder recht van reclame indien Opdrachtgever na ontdekking van het gebrek de door HealthyHand geleverde Producten heeft verwerkt of deze aan derden heeft verkocht.

14.6 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

14.7 Indien de klacht een deel van de geleverde Producten betreft, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.

14.8 Indien de klacht door HealthyHand gegrond wordt bevonden heeft HealthyHand de keuze de Producten voor haar rekening geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de Opdrachtgever, zulks – naar keuze van HealthyHand – tegen afgifte van de reeds ontvangen Producten, geheel of gedeeltelijk te crediteren, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enige rechten kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van Opdrachtnemer gelegen is en van waaruit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.