Privacybeleid – Healthy Hand

HealthyHand, handelend onder Fruity Pack B.V., is statutair gevestigd te Nieuw-Beijerland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor onder nummer 24451636.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Deze gebruikersvoorwaarden bevatten regels omtrent het gebruik van de website www.healthyhand.nl. Door het bezoeken van de website aanvaardt de gebruiker de toepasselijkheid van deze regels. Indien gebruiker deze regels niet wenst te accepteren, dan dient hij/zij de website nadrukkelijk niet te gebruiken.

Definities

De Website: www.healthyhand.nl;
Gebruiker: onderneming of natuurlijk persoon die de Website bezoekt en/of een account aanmaakt op de Website en/of een Aanbieding dan wel een Aanvraag plaatst op de Website;
Account: een door een Gebruiker aangemaakt profiel met daarin opgenomen de gegevens van de natuurlijke persoon alsmede van de onderneming;
Aanbieding: een door Gebruiker op de Website geplaatst aanbod van een product;
Aanvraag: een door Gebruiker op de Website geplaatste aanvraag voor een product.
Algemene Voorwaarden
Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden welke door HealthyHand worden gehanteerd en verklaart door het plaatsen van een Aanbieding dan wel Aanvraag op de Website akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden.

Account aanmaken

Om een Aanbieding dan wel Aanvraag te kunnen plaatsen op de Website, dient Gebruiker een account aan te maken op de Website. HealthyHand kan naar eigen inzicht bepalen of een account wordt verstrekt en kan zonder opgaaf van redenen een account weigeren.
Gebruiker staat er voor in dat hij/zij, indien hij/zij handelt uit naam van een onderneming, gemachtigd is om namens de onderneming te handelen dan wel de onderneming te vertegenwoordigen.
Gebruiker staat er jegens HealthyHand voor in dat de informatie die aan HealthyHand wordt verstrekt, compleet, naar waarheid en juist is. Gebruiker stemt ermee in dat HealthyHand de gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van het account.
Gebruiker mag geen profiel aanmaken op naam van een andere persoon dan wel een andere onderneming, tenzij die andere persoon dan wel die andere onderneming Gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.
Het door Gebruiker aangemaakte account is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Als Gebruiker op de hoogte is van ongeoorloofd gebruik van zijn/haar profiel, dan is Gebruiker verplicht HealthyHand daarvan op de hoogte te stellen.
Gebruiker mag op elk gewenst moment zijn/haar account beëindigen. Gebruiker dient hiervan schriftelijk (e-mail hieronder begrepen) mededeling te doen aan HealthyHand.
Koppeling
Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij geen handelsmerken van HealthyHand, of verwante grafische voorstellingen, als koppeling naar een andere website zal gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HealthyHand. Voorts stemt Gebruiker ermee in dat hij/zij geen koppeling naar de website zal maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HealthyHand.

Illegaal gebruik

Illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot het ongeoorloofd gebruik van frames of koppelingen naar de Website, worden onderzocht en kunnen juridische gevolgen hebben, inclusief maar niet beperkt tot civiele of strafrechtelijke vervolging of vervolging wegens smaad.

Intellectuele eigendom

Op de Website zijn onderdelen te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, merknamen en andere intellectuele eigendomsrechten op het format en concept) van HealthyHand (en mogelijk van derde partijen) rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Website zijn voorbehouden aan HealthyHand. Overname dan wel kopiëren van (delen) van de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HealthyHand en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden.

Rechten en Aansprakelijkheid

Aan de informatie op de Website kunnen door Gebruiker geen rechten worden ontleend. HealthyHand stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is, maar HealthyHand garandeert niet dat de informatie die op de Website wordt aangeboden correct, volledig en actueel is. HealthyHand sluit iedere aansprakelijk voor op de Website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie nadrukkelijk uit. HealthyHand is niet aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van de Website, en/of de informatie op de Website.

Garantie

De Website is met zorgvuldigheid samengesteld. Het gebruik van de Website biedt evenwel geen garantie op (gewenste) resultaten.

Aanpassing

HealthyHand behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden aan te passen.

Privacy Statement

Informatie / Communicatie
Wanneer Gebruiker deze website bezoekt, verzamelt HealthyHand persoonsgegevens dan wel bedrijfsgegevens over Gebruiker. HealthyHand gebruikt deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en stelt alles in het werk om persoonsgegevens dan wel bedrijfsgegevens van Gebruiker te beschermen.
Wanneer Gebruiker een account aanmaakt op de Website, heeft HealthyHand informatie van Gebruiker nodig. Ook voor andere doeleinden kan hiernaar worden gevraagd. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Cookies / Statistiek

Om de Website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelt en analyseert HealthyHand informatie die verbonden is aan het gebruik van deze Website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. HealthyHand analyseert deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. Elke Gebruiker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het Gebruiker gemakkelijk te maken op de website van HealthyHand.

Verwijderen gegevens

Als Gebruiker zijn/haar gegevens wil laten verwijderen, dient hij/zij dat schriftelijk (e-mail hieronder begrepen) aan HealthyHand te laten weten.

Wijzigingen Privacy Statement

HealthyHand behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruiker dient dit Privacy Statement derhalve regelmatig te controleren, zodat hij/zij van eventuele wijzigingen op de hoogte is.